Parama parapijai

pawel
       Jūs galite suteikti finansinę paramą parapijai, pervedant 2% Serduszko emo nuo pajamų mokesčio sumos

       Brangūs Tikintieji,

Dėkojame Jums, kad dalyvaujate mūsų Vaidotų šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertinimo parapijos gyvenime.
Prašytume pagal galimybes nustatytos formos prašymą FR0512 v.4 Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti iki š.m. gegužės 1 d. elektroniniu būdu. Tokiu būdu, nenaudodami popieriaus, tausotume mūsų gamtą ir išteklius.
Duomenys, rekalingi pildant el. prašymo formą: Gavėjo tipas E1 laukelis formoje – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis formoje – 191306399.
Tuos, kam popierinis variantas priimtinesnis, ranka užpildytą formą prašome atnešti į parapijos zakristiją.
Svarbu žinoti:
Forma pildoma tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, ryškiai, vienos spalvos rašymo priemone;
Užpildomi visi formos laukeliai nurodant: asmens duomenis, ataskaitinį laikotarpį – 2018 m., paramos gavėjo rekvizitus;
 Prašymas turi būti pasirašytas. Jei deklaruojate pajamas, forma FR0512 v.4 turi būti pateikiama kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija.
Prašome užpildyti prašymą, kurį galima gauti pas kleboną arba atsiųsti FR0512 v.4 pdf sau  užpildyti ir grąžinti klebonui, arba asmeniškai pateikti per
VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS): https://deklaravimas.vmi.lt , reikia užpildyti specialią formą  ir pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Pvz. FR05124-1
                                                                                                                 * * *

                                                   PARAPIJOS REKVIZITAI NORINTIEMS PAAUKOTI PARAPIJOS REIKMĖMS IR VYKDOMIEMS PROJEKTAMS:

  "VAIDOTŲ ŠV. APAŠTALO PAULIAUS ATSIVERTIMO PARAPIJA"

Juridinio asmens kodas: 191306399

Buveinės adresas: Statybininkų g. 3, Vaidotai, Vilniaus raj. LT-14007

Atsiskaitomosios sąskaitos:

AB SEB bankas (banko kodas 70440), sąskaitos Nr. LT097044060004088292

 DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ IR RŪPESTĮ Serduszko emo

 

 

PRAŠYMO UŽPILDYMAS

 

7. Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas).
 
8. Prašymo 2 laukelyje turi būti įrašomas telefono (laidinio ar mobiliojo telefono) kodas ir numeris. Jei telefono numeris yra registruotas užsienio valstybėje, tai prieš skaitmenis turi būti įrašomas ženklas „+“.
 
9. Prašymo 3V laukelyje turi būti įrašomas gyventojo vardas (vardai). Jeigu vardai netelpa, turi būti įrašomas pirmasis vardas.
 
10. Prašymo 3P laukelyje turi būti įrašoma gyventojo pavardė (pavardės). Jeigu pavardės netelpa, turi būti įrašoma pirmoji pavardė.
11. Prašymo 4 laukelyje turi būti įrašomas adresas (gatvės pavadinimas, namo, buto numeriai, miesto ar vietovės pavadinimai), kuriuo gyventojas pageidauja gauti korespondenciją.
 
12. Prašymo 5 laukelyje turi būti įrašoma:
 
12.1. mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), už kurį nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti, kai gyventojas nusprendė skirti tik vieno mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio dalį (t. y. kai prašymo E5 laukelis neužpildytas);
 
12.2. mokestinis laikotarpis, už kurį nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį nusprendė skirti ilgiau kaip vienerius metus (t. y. kai yra užpildytas prašymo E5 laukelis).
 
13. Atsižvelgiant į tai, ar gyventojas nusprendė skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui (gavėjams), ar jo (jų) neberemti, gali būti užpildomas tik vienas – 6S arba 6A – laukelis
 Papunkčio pakeitimai:
 
Nr. VA-94, 2018-12-10, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20144
 
13.2. prašymo 6A laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas, ankstesniu (ankstesnio mokestinio laikotarpio ar to paties mokestinio laikotarpio anksčiau pateiktu) prašymu paskyręs pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui (gavėjams), nusprendžia neberemti nei to (tų), nei bet kurio kito paramos gavėjo. Tokiu atveju prašymo 6A laukelyje turi būti įrašomas „X“ ženklas. Užpildžius 6A laukelį, visiems ankstesniame prašyme nurodytiems paramos gavėjams pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama.
 
14. Atsižvelgiant į tai, ar gyventojas nusprendė skirti pajamų mokesčio dalį politinei partijai (politinėms partijoms), ar jos (jų) neberemti, gali būti užpildomas tik vienas – 7S arba 7A – laukelis:
 
 
15. Prašymo E1 laukelyje turi būti įrašoma:
 
2 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti paramos gavėjui, pvz.: "VAIDOTŲ ŠV. APAŠTALO ATSIVERTIMO PARAPIJA"